Plaatselijk& Verzekeringsnieuws

Significante stijging ziektewetuitkeringen uitzendkrachten?

Op 13 augustus 2014 zijn er vragen behandeld die door de VVD middels een schrijven van 8 juli 2014 aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit betreft vragen inzake verhoging van de ziektewet-uitkeringen van uitzendkrachten. Deze uitzendkrachten zouden bij uitval 7% meer ziektewetuitkering krijgen dan in het verleden. Er wordt door de VVD een link gelegd naar een eventuele lastenverzwaring voor werkgevers in het kader van Modernisering van de Ziektewet.

In de beantwoording werd aangegeven dat er geen relatie met de Modernisering van de Ziektewet van toepassing is in relatie tot de stijgen van de uitkeringen met 7%. Er wordt aangegeven dat dit een onvoorzien gevolg is van de wijziging van de dagloonregels per 1 juni 2013. Er is bij behandeling van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV ingegaan op de verwachte effecten van de nieuwe dagloonregels. Dit was gebaseerd op een steekproef die uitgevoerd was in ruim 400 bestaande dossiers. Uit het onderzoek bleek dat dat de gemiddelde hoogte niet significant zou afwijken. Bij uitzendkrachten echter was de variatie in effecten groter dan bij andere dienstbetrekkingen.

Het monitoren van de effecten zal worden gecontinueerd. Het UWV constateert geen trendbreuk in de gemiddelde hoogte van de daglonen van de ziektewetuitkeringen van de populatie die aanspraak heeft op ziekengeld van het UWV. Ook voor de femelde groep uitzendkrachten is door het UWV geen trendbreuk en lastverzwaring geconstateerd.

Er is geen aanleiding tot het nemen van maatregelen in verband met lastenverzwaring. De monitor van het UWV zal worden gecontinueerd. De kamer zal worden geïnformeerd over de resultaten van de monitor en de evaluatie van de wet.

Grote gevolgen autoverzekering niet betalen
waarschuwing

Steeds meer autobezitters betalen de premie voor hun autoverzekering niet, constateert financiële vergelijkingssite Geld.nl. “Een zorgwekkende ontwikkeling”, zegt woordvoerder Paul Huibers. “Consumenten onderschatten de gevolgen van het niet betalen van de premie. Ze hebben vaak niet door dat dit ertoe kan leiden dat ze niet meer verzekerd zijn en daardoor boetes krijgen van het RDW.”


Boete autoverzekering niet betalen
Als een automobilist de premie voor zijn autoverzekering niet betaalt, kan de verzekeraar bij een betalingsachterstand van 30 dagen de dekking van de verzekering schorsen. Dit betekent dat je niet langer verzekerd bent. Omdat iedere automobilist in Nederland verplicht is minimaal de wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren (WA-verzekering), krijg je als je door wanbetaling onverzekerd raakt een boete. Het RDW controleert actief of alle geregistreerde auto’s ook zijn verzekerd. Dit doet zij sinds januari van dit jaar extra actief. Blijkt dat je auto langer dan 2 dagen niet verzekerd is, dan krijg je direct een boete van 380 euro. Deze kan het RDW drie keer per jaar opleggen, waardoor de boete kan oplopen tot 1.140 euro.


Veel automobilisten realiseren zich, volgens Huibers, niet dat ze een boete kunnen krijgen als ze de premie autoverzekering niet betalen. “Ze denken nog onder de boete van het RDW uit te kunnen door met een bewijs van de verzekeraar aan te tonen dat ze wel verzekerd waren”, zegt Huibers. “Als de dekking is geschorst, zal de verzekeraar dit bewijs echter niet verstrekken. Je zult de boete dan dus gewoon moeten betalen. Ook als je later alsnog de premie betaalt, blijft de boete staan.”


Niet verzekerd is geen dekking
Behalve dat je een boete krijgt van het RDW, ben je vanaf het moment van schorsing niet meer verzekerd. “Dit betekent dat je geen dekking hebt en dat je dus ook met je auto de weg niet op mag”, stelt Huibers. “Veel mensen staan hier niet bij stil en blijven gewoon doorrijden. Buiten dat het verboden is om onverzekerd rond te rijden, krijg je bij schade ook niets vergoed van je verzekeraar. Je zal dus persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van de schade. Die kosten kunnen bijvoorbeeld bij letselschade aan een tegenpartij flink oplopen.”


Royement bij autoverzekering niet betalen
Loopt de betalingsachterstand nog verder op na de schorsing, kan de verzekeraar zelfs overgaan tot het royeren. Dit betekent dat de automobilist definitief uit de verzekering wordt gezet en een melding krijgt in de landelijke database. Dit maakt het moeilijker om geaccepteerd te worden bij een eventuele nieuwe verzekeraar.


Stijgende lijn wanbetalingen
Verzekeraars Univé en AllSecur herkennen dat er steeds vaker sprake is van wanbetaling bij de autoverzekering. “We versturen meer aanmaningen en worden de laatste tijd ook vaker benaderd door schuldhulpinstanties over betalingsproblemen van klanten”, zegt woordvoerder Judith Beumer van Univé. Verzekeraar AllSecur zag het aantal wanbetalingen in 2011 al stijgen met 20 procent. “Over 2012 hebben we nog geen exacte cijfers, maar we zien wel dat de stijgende lijn zich voortzet”, aldus woordvoerder Anja van Dijk.


Voorkomen beter dan genezen
“Aan je autoverzekering niet betalen zitten dus eigenlijk alleen maar nadelen. Voorkomen is daarom altijd beter dan genezen” ,zegt Huibers. “Autoverzekeringen worden vrijwel altijd per automatisch incasso geïnd. Lukt de incasso niet, dan krijg je van je verzekeraar (sommige verzekeraars zijn hier minder strikt in) een herinnering. Je hebt dan veertien dagen de tijd om de premie alsnog te betalen. Pas daarna gaat de verzekeraar over tot schorsing en krijg je een boete. Je kunt dus al veel ellende voorkomen door als je de herinnering ontvangt binnen veertien dagen de premie zelf te betalen.Vraagstellingen Wet Uniform loonbegrip:

Sinds de invoering van de Wet Uniform Loonbegrip (Wet ULB) worden er regelmatig vragen gesteld aan Financiën inzake de gevolgen hiervan. Op 21 augustus 2014 heeft dhr. Wiebes, Staatssecretaris van Financiën een reactie gegeven op brieven afkomstig van twee personen.

Gevolg Wet ULB t.o.v. WIA uitkering:
In dit geval gaat het om de gevolgen van de Wet ULB op de WIA uitkering. In deze gevallen gaat het erom dat als gevolg van de Wet ULB de waarde van privégebruik van de auto van de zaak met ingang van 2013 wordt aangemerkt als loon voor de werknemersverzekeringen.

Doel van de Wet ULB:
De Wet ULB heeft tot doel de verschillen in het loonbegrip tussen het loon voor de loonheffing en het loon voor de werknemersverzekeringen wet te nemen en zo te komen tot een uniform loonbegrip.

Tot standkoming van de Wet ULB:
In de memorie van toelichting van het voorstel van de wet is aangegeven dat de wijzigingen voor- en nadelen kunnen hebben. Ook is ingegaan op het feit dat de wijzigingen onmiddellijke werking hebben. Naar aanleiding van de Wet ULB van 12 november 2013 is door Knops / Omtzigt (CDA) een motie ingediend met het verzoek om de inkomenseffecten te repareren. Deze motie is op 19 november 2013 verworpen.

Gevolg Wet ULB en privé-gebruik auto:
Er wordt hinder ondervonden als gevolg van de uniformering van het loonbegrip wat een verlaging van het inkomen betekent. De waarde van het privégebruik auto van de zaak wordt als inkomen in aanmerking genomen bij het bepalen van de WIA uitkering. Dit is een rechtstreeks gevolg waardoor dit loonelement ook tot het loon voor de werknemersverzekeringen wordt gerekend, net zoals het tot het loon voor de loonheffing wordt gerekend. E is voor gekozen om geen enkel onderscheid te maken naar gelang het moment waarop de auto voor het eerst ter beschikking is gesteld. Indien dit wel het geval zou zijn, zou discoördinatie ontstaan tussen het loon voor de heffingen en het loon voor de uitkeringen.

Conclusie:
Er worden door de Staatssecretaris van Financiën geen nieuwe feiten of onverwachte gevolgen geconstateerd. Er is dan ook geen aanleiding om op de eerdere besluitvorming terug te komen.

Klaverblad Verzekeringen introduceert nieuwe uitvaartverzekering

_0005_Klaverblad
Per 21 december biedt Klaverblad Verzekeringen een nieuwe uitvaartverzekering aan. Dit product is waardevast doordat het verzekerde bedrag jaarlijks met 2% stijgt. Ook de premie stijgt elk jaar met 2%. De premiebetaling mag doorlopen totdat de verzekerde 81 jaar wordt. De premie kan per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaald worden; er geldt geen toeslag voor termijnbetaling. De regeling voor levenloos geboren kinderen wordt ruimer.
Aon wil dat alle werkgevers per 2016 kunnen kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA en de Ziektewet. Dit blijkt uit een brief van de verzekeringsmakelaar aan minister Asscher van SZW.

Volgens verzekeringsmakelaar en risico-adviseur Aon kunnen werkgevers betere afwegingen maken en premiekosten besparen als zij zelf kunnen kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA en de Ziektewet.

Aon wijst minister Asscher in de brief ook op enkele tekortkomingen van het huidige systeem waardoor op verschillende vlakken een ongelijke uitgangspositie ontstaat volgens de verzekeringsmakelaar.

Het huidige systeem werkt verplichte winkelnering in de hand, stelt Aon. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de risico’s van langdurig ziekteverzuim (WGA) zelf te dragen of onder te brengen bij het UWV. Indien een werkgever terugkeert naar het UWV, moet hij daar verplicht drie jaar blijven. Andersom is het wel altijd mogelijk om van het eigenrisicodragerschap tussentijds over te stappen naar het UWV.
“Voor werkgevers die hun risico’s bij het UWV onderbrengen, ontstaat daarmee de vreemde situatie dat eigenrisicodragerschap ineens interessanter kan worden, maar zij niet kunnen overstappen omdat ze met handen en voeten gebonden zijn aan de driejaarstermijn van het UWV,” zegt Daniel Rijnbeek, Managing Consultant bij Aon’s afdeling Corporate Wellness. “Anderzijds mogen werkgevers die eigenrisicodrager zijn, wel de overstap maken naar het UWV als hen dat beter uitkomt. Om een gelijk speelveld te creëren, moet de driejaarstermijn voor de WGA en de Ziektewet worden afgeschaft.”

Zekerheid voor één jaar
Een ander aandachtspunt is volgens Aon dat private verzekeraars over het algemeen alleen nog contracten afgeven met een maximale verzekeringsperiode van één jaar. “Wanneer een bedrijf er dus voor kiest eigenrisicodrager te worden, dan heeft het slechts een maximale premiegarantie en -zekerheid van één jaar,” stelt Rijnbeek.

Ook op een ander punt is het huidige stelsel niet eerlijk, meent de makelaar. Er zijn nu twee manieren om het eigenrisicodragerschap voor de WGA te beëindigen. Een werkgever die het eigenrisicodragerschap zelf bij de Belastingdienst intrekt, krijgt gedurende drie jaren (de driejaarstermijn) na deze beëindiging geen toestemming om weer eigenrisicodrager te worden. Het is echter ook mogelijk om het eigenrisicodragerschap te beëindigen door de verzekeraar de garantieverklaring te laten intrekken. In dit geval geldt de driejaarstermijn niet. In theorie kan deze werkgever dus het volgende moment, bijvoorbeeld een half jaar later, weer eigenrisicodrager voor de WGA worden.

Om deze ongelijkheid recht te trekken, pleit Aon ervoor dat het keuzemoment van 1 januari 2016 een moment wordt waarop alle werkgevers in Nederland de mogelijkheid hebben om te kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA. Ook wanneer in de drie jaar voorafgaand aan 1 januari 2016 het eigenrisicodragerschap door de werkgever zelf is beëindigd.

Ziektewet
Werkgevers doen er eveneens goed aan om de Ziektewet en de WGA gezamenlijk op te pakken, adviseert Aon. Doen zij dat niet, dan ontstaan er vanaf 1 januari 2016 situaties waarin iemand ziek uit dienst gaat en door het UWV gere-integreerd zou moeten worden. Maar na twee jaar ziekte komen medewerkers in de WGA terecht, waardoor de ex-werkgever verantwoordelijk wordt voor de re-integratie als hij eigenrisicodrager is voor de WGA.

Door ook voor de Ziektewet een vrij keuzemoment te creëren op 1 januari 2016, kan deze onwenselijke situatie worden rechtgetrokken, aldus Aon.
Bron : AM

Bellen is sneller...

Onze Telefoonservice is van 09:00-21:00 uur bereikbaar op: 030 - 6 30 88 30
Heeft u liever dat wij u bellen? Laat uw nummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!

Delen